PLOCHÉ
STŘECHY

Nabízíme tyto varianty provedení izolací plochých střech:
Dle použitého materiálu:

Asfaltové modifikované pásy
Foliové systémy (PVC,ECB,FPO,EPDM,…)

Dle počtu vrstev:

Jednovrstvé systémy
Dvouvrstvé systémy

Dle použité tepelné izolace:

Bez zateplení
Zateplené pomocí stabilizovaného pěnového polystyrénu
Zateplené pomocí desek z minerální vaty
Za použití extrudovaného polystyrénu

Dle pořadí hydroizolační a tepelněizolační vrstvy:

S klasickým pořadím vrstev
S obráceným pořadím vrstev
Duo systém

Dle způsobů stabilizace střešního pláště:

Mechanicky kotvené systémy
Natavované systémy
Lepené systémy
Přitížené systémy

Dle způsobu užívání:

Nepochozí
Pochozí
Pojížděné
Zelené


Asfaltové modifikované pásy

Asfaltové modifikované pásy se vyrábějí ve dvou variantách a to buď s modifikací SBS nebo APP. Každý z modifikátorů dává výslednému pásu odlišné vlastnosti.V našich klimatických podmínkách se osvědčily pásy na bázi SBS. Ochranu pásů proti UV záření zajišťuje břidličný nebo barvený keramický posyp,díky němuž se výsledný systém stává bezúdržbovým po celou dobu své životnosti (praxí ověřená doba je 35 let). Asfaltové modifikované pásy si zachovávají své mechanické vlastnosti od -40°C do + 90°C. Jejich pokládka je možná od + 5 °C. Materiál je elastický a má vratné vlastnosti při působení tepelných a mechanických napětí a je dlouhodobě stabilní proti působení vnějších vlivů. SBS systemy jsou běžně používány pro všechny typy střech. Izolační pásy SBS jsou natavovány celoplošně pomocí PB hořáků a řešení detailů pro tyto pasy je rovněž samozřejmostí, vč. 10letých záruk na vodotěsnost. Zpět

Foliové systémy (mPVC,ECB,FPO,EPDM,…)

Fóliové izolace jsou rozděleny od výrobců na speciální druhy pro každý typ střechy. Tyto folie na střechách, a terasách dlouhodobě odolávají působení slunečního záření, jejich vlastnosti se nemění ani při teplotách -30 + 80 stup. a jsou zpracovatelné od -5 °C . Vyznačují se vysokou pevností v tahu i tlaku, rovněž tak bodovému namáhání( průpich, natržení). Bez poškození snáší náhlé a opakované střídání teplot, proto jsou velmi vhodné do našich klimatických podmínek. Výhodou této technologie je bezúdržbovost a možný nulový spád střechy. Veškeré foliové systémy jsou svařovány horkovzdušným přístrojem a to pouze v přesazích. Přechod vodorovné izolace na svislou nebo její ukončení se vždy provádí pomocí PVC plechů, které jsou vždy mechanicky přikotveny k podkladu. Veškeré opracování detailů, (koutů rohů , vpustí, prostupů) je řešeno dle technologického postupu, dodávaného konkrétním výrobcem. Zpět

Jednovrstvé systémy

To jsou veškeré fóliové systémy používané na střechách a systémy ze specielních asfaltových pasů. Jsou zvláště vhodné převážně na konstrukcích, kde je z hlediska statiky požadována minimální hmotnost nebo při rekonstrukcích starých střech, kde střešní souvrství neumožňuje větší přitížení. Výběr systému a následná aplikace je vždy posouzena odborným pracovníkem. Zpět

Dvouvrstvý systém

Izolace je vždy provedena živičnými pasy. Kombinace pasů musí respektovat typ podkladní konstrukce a svými vlastnostmi se musí vhodně doplňovat.Nabízíme certifikované a dlouhodobě odzkoušené dvouvrstvé systémy pro veškeré typy střech a veškeré druhy možného zatížení a použití. Systémy se buď mechanicky kotví či plnoplošně natavují. Technologii a způsob provedení pro Vaši střechu Vám ochotně navrhneme zdarma, ale vždy až po místní prohlídce střechy. Zpět

Systémy bez zateplení

Jejich použití se omezuje jen na rekonstrukce střešních plášťů s dostatečnou tepelnou izolací a na izolace střech objektů bez tepelnětechnických nároků (např. otevřené garáže…) Zpět

Hydroizolační systémy s tepelnou izolací z pěnového polystyrénu

Používá se výhradně stabilizovaný samozhášivý pěnový polystyrén. S ohledem na ostatní vrstvy střešního pláště a jeho namáhání se volí polystyren o různých objemových hmotnostech (označení EPS 70 S stabil či EPS 100 S stabil). K podkladu se buď lepí (asfalt, lepidla na bázi asfaltu,PUR) či mechanicky kotví. Je vhodný pod fólie i asfaltové pásy.U asfaltových pasů se dodává ve většině případech již s nakašírovanou první hydroizolační vrstvou. Jeho výhodou jsou nízké pořizovací náklady oproti ostatním používaným tepelným izolacím. V poslední době se ve zvýšené míře používají spádové desky s pěnového polystyrénu, kdy podkladní konstrukce může být provedena jako bezespádá a vlastní spád hydroizolace je tvořen až proměnnou tloušťkou tepelné izolace. Zpět

Hydroizolační systémy s tepelnou izolací z minerálních vláken

Nabízíme rovněž střešní systémy s tepelnou izolací na bázi minerálních vláken, jejichž největší výhodou je požární odolnost, minimální objemové změny, chemická netečnost vůči ostatním vrstvám střešního pláště, absence rozpouštědel a změkčovadel. Používají se desky o dvou objemových hmotnostech, z nich se lehčí ( ORSIL T, NOBASIL T) používá na podkladní vrstvu tepelné izolace a pevnější (ORSIL S, NOBASIL JPS-T) na vrchní vrstvu.V optimálním případě se klade ve dvou vrstvách s posunem spár. K podkladu se buď lepí (asfalt, lepidla na bázi asfaltu,PUR) či mechanicky kotví. Je vhodná pod fólie i asfaltové pásy. Při provádění rekonstrukcí je výhodou izolačních desek z minerálních vláken, že se lépe přizpůsobí nerovnému podkladu. Na přání zákazníka můžeme dodat spádové desky i desky s již nakašírovaným asfaltovým pasem. Zpět

Hydroizolační systémy s tepelnou izolací o vysoké pevnosti v tlaku

Jedná se o izolační desky z extrudovaného polystyrénu a pěnového skla. Používají se do střešních plášťů s vysokým mechanickým zatížením jako jsou pochozí terasy, střešní parkoviště, zelené střechy apod. Extrudovaný polystyrén v sobě spojuje dvě výborné vlastnosti, je téměř nenasákavý a má vysokou pevnost v tlaku. Dle způsobu užití se vyrábějí desky o různých pevnostech, od desek vhodných do pochozích teras až po desky používané pro helioporty. Téměř výhradně se používá do systémů s obráceným pořadím vrstev a bývá stabilizován přitížením. Tepelná izolace z pěnového skla patří mezi exkluzivní materiály používané na špičkových stavbách. Vyniká vysokou pevností v tlaku, chemickou netečností k ostatním materiálům, zanedbatelnou stlačitelnost a neomezenou životností. Používá do systémů s klasickým pořadím vrstev. Zpět

S klasickým pořadím vrstev

Nosná konstrukce-parotěsná zábrana-tepelná izolace-vodotěsná izolace. Takto se provádí 99% střech.Na předem připravený a řádně očištěný stávající podklad a opatřený parotěsnou zábranou bude pomocí lepidel nebo mechanického kotvení zafixována tepelná izolace (polystyren např. polydek, minerální vata…) a na ní položena vodotěsná izolace. Může být použit jak foliový tak asfaltový pás k tomu určený. Tento systém je při správně navržené a kvalitně provedené parotěsné zábraně neprosto bezchybný. Nevýhodou je vysoko položená, volně přístupná a ničím nechráněná hydroizolace. Zpět

S obráceným pořadím vrstev

Nosná konstrukce-vodotěsná izolace -tepelná izolace -mechanická ochrana. Tento moderní způsob provedení střešní pláště má své opodstatněné místo v mechanicky namáhaných konstrukcích jako jsou terasy, pojížděné střechy a "zelené" střechy. Další uplatnění nachází při rekonstrukcích, kdy kvůli stávajícím např.dveřím či výdechům VZT není možné výškově zvedat úroveň hydroizolace. Na předem připravený a řádně očištěný stávající podklad se aplikuje foliový nebo asfaltový hydroizolační systém. Jako tepelná izolace se výhradně používají desky z extrudovaného polystyrenu spojovaných pomocí zámků. Tato tepelná izolace musí být ochráněna před UV zářením a staticky stabilizována např. kamenívem , dlažbou,zeminou atd. Při použití lehce vodopropustné krycí vrstvy má tato skladba nevýhodu zvýšených tepelných ztrát v přechodných obdobích - např.ochlazování vodou z odtávajícího sněhu. Zpět

Duo systém

Nosná kce-parotěsná zábrana -tepelná izolace -vodotěsná izolace -tepelná izolace -mechanická ochrana. Tato specifická skladba se snaží odstranit jedinou nevýhodu střechy s obráceným pořadím vrstev, kdy je pod hydroizolaci umístěna tepelná izolace v tlouštce dimenzované na ochlazování kce odtávající vodou o teplotě těsně nad nulou…. Dokonalost systému je vykoupena poměrně vysokými pořizovacími náklady. Zpět


Mechanicky kotvené systémy

Stabilizace střešního pláště se provádí pomocí kovových či plastových kotev s talířovými podložkami.. Typ kotev a jejich množství závisí na konstrukci, do které se provádí kotvení a na vztlaku od sání větru (určuje výška a poloha objektu). Výhodou tohoto systému je, že lze přesně navrhnout a následně zkontrolovat kvalitu výsledného zakotvení střešního pláště. Mechanické kotvení se provádí převážně na podklad z trapézových plechů, na dřevěné bednění a v případě fóliového systému i do betonových konstrukcí. Izolace se kotví v přesazích, podél okrajů střechy a kolem všech detailů. Následně je kotvení překryto přesahem sousedního pásu a zavařeno. Nabízíme kotvící systémy od předních světových výrobců - EJOT, SFS.. Zpět

Natavované systémy

Toto je nejběžnější způsob montáže hydroizolace z asfaltových pasů, kdy se za pomoci plamene natavují asfaltové pasy na vhodně připravený podklad (zpenetrovaný beton, kašírované desky tepelné izolace, původní izolace na bázi asfaltů…) Natavení může být buď plnoplošné nebo bodové ( pro případ nutnosti eliminace tlaku vodních par). Zpět

Lepené systémy

Vyjímečně aplikovaný způsob pro svou vyšší finanční náročnost a značné požadavky na kvalitu podkladu. U asfaltových pasů se používají samolepící pásy (například v místech, kde není možno používat otevřený plamen nebo při kladení první vrstvy na desky z pěnového polystyrénu). U fóliových izolací se užívají fixační lepidla,které jsou dodávány přímo od výrobce fólie. Dávkování je vždy prováděno dle technologického postupu výrobce ve vazbě na polohu a výšky objektu. Zpět

Přitížené systémy

Výhodný způsob pro střechy, které jsou používány jako pochozí, pro zelené střechy a pro vizuálně exponované střechy. Vlastní izolační vrstva nemusí být kotvena k podkladu. Geotextílie tvoří ochrannou vrstvu před vlastním zatěžkáním. Stabilizační vrstva závisí na účelu střechy, zpravidla bývá tvořena dlažbou, násypem zeminy, plaveným kamenivem. Tento způsob se používá převážně u fóliových izolací. Zpět
Aktuality
5. ledna 2010

Využijte naší 10% zimní slevy na všechny klempířské a izolatérské práce.
12. ledna 2010

Nově nabízíme prodej našich dodávek na splátky, od 30% akontace, výhodné podmínky pro družstva.
18. ledna 2010

V průběhu celé zimy 2009/2010 pomoc při zajištění programu "ZELENÁ ÚSPORÁM" včetně projektové dokumentace při následné realizaci zdarma. Informace 24 hodin na čísle 608 270 014