SPODNÍ
IZOLACE

Nabízíme tyto varianty provedení izolací spodních staveb:

Dle namáhání:

Izolace proti zemní vlhkosti
Izolace proti tlakové vodě ( trvalé či dočasné)
Izolace radonové
Izolace proti chemickým látkám a ropným produktům

Dle použitého materiálu:

Asfaltové pásy
Folie (PVC,ECB,FPO,…)

Dle počtu vrstev:

Jednovrstvé systémy
Vícevrstvé systémy

Dle úrovně kontroly funkčnosti systému:

Bez kontrolního systému
S dvojitými svary (jen fólie)
S pasivním kontrolním systémem
S aktivním kontrolním systémem


Izolace proti zemní vlhkosti

Doporučujeme provádět pouze u staveb s izolací nad úrovní terénu nebo při dokonale propustném či oddrenážovaném podloží. V každém jiném případě nastává alespoň dočasně namáhání spodních izolací tlakovou vodou (v zásypech kolem stavby dochází k akumulaci srážkové vody). V tomto případě je možné provádět izolaci jedním asfaltovým pásem či fólií bez kontrolního systému a pro typ asfaltového pasu či fólie bývá zpravidla určující radonové hledisko.

Izolace proti tlakové vodě ( trvalé či dočasné)

Tento typ izolace prováděný na 90% staveb doporučujeme provádět vždy buď jako fóliový s kontrolním systémem nebo vícevrstvý z asfaltových pasů. Používáme fólii na bázi mPVC v min.tl.2 mm a asfaltové pásy modifikované SBS v min.tl.4 mm. Největší nebezpečí pro izolace proti tlakové vodě jsou vždy následně prováděné práce železářské a betonářské. Proto preferujeme u běžných staveb vícevrstvé izolace z asfaltových pásů, jejichž mechanická odolnost je mnohonásobně vyšší než u fólií.

Izolace radonové

Izolace proti radonu provádíme jak asfaltovými pasy tak fóliemi s příslušnými atesty. Při provádění konzultujeme s dodavatelem spodní stavby složení základových a podkladních konstrukcí tak, abychom zamezili případným zvýšeným rizikům způsobených akumulací radonových plynů.

Izolace proti chemickým látkám a ropným produktům

Tato izolace je vlastně izolací stavby naruby, protože chráníme od možného negativního působení stavby vnější prostředí. Pro tento speciální druh izolací se používají fólie s potřebným atestem od konkrétního výrobce.

Asfaltové pásy

Používají se převážně asfaltové modifikované pásy, popřípadě u nenáročných staveb pásy z oxidovaných asfaltů. Asfaltové modifikované pásy se vyrábějí ve dvou variantách a to buď s modifikací SBS nebo APP. Každý z modifikátorů dává výslednému pásu odlišné vlastnosti.V našich klimatických podmínkách se osvědčily pásy na bázi SBS. Pro jejich použití na spodní izolace je důležitou vlastností jejich odolnost proti agresivitě spodní vody a někdy i jejich odolnost proti prorůstání kořínků (pokud není zajištěna vnější dostatečně masivní mechanická ochrana). Asfaltové modifikované pásy si zachovávají své mechanické vlastnosti od -40°C do + 90°C.Jejich pokládka je možná od + 5 °C. Materiál je elastický a má vratné vlastnosti při působení tepelných a mechanických napětí a je dlouhodobě stabilní proti působení vnějších vlivů. Izolační pásy jsou natavovány celoplošně pomocí PB hořáků a správné řešení detailů pro tyto pasy je samozřejmostí, vč. 10-ti letých záruk na vodotěsnost.
Fólie

Používají se převážně fólie na bázi mPVC, dále TPO a okrajově LDPE a HDPE. My nabízíme první dva druhy, kde by měla být minimální tloušťka použité fólie 1,5 mm. Tyto folie dlouhodobě odolávají chemickému namáhaní od spodních vod a přilehlých stavebních konstrukcí, jejich vlastnosti se nemění ani při teplotách -30 + 80 stup. a jsou zpracovatelné od -5 °C. Vyznačují se vysokou pevností v tahu i tlaku, rovněž tak bodovému namáhání (průpich, natržení).

Fólie se používají na jednovrsvé i vícevrsvé (s kontrolními systémy) izolace. Fólie jsou svařovány buď horkovzdušným přístrojem nebo horkým klínem. Přechod vodorovné izolace na svislou nebo její ukončení se vždy provádí pomocí poplastovaných plechů, které jsou mechanicky přikotveny k podkladu. Veškeré opracování detailů, (koutů rohů , vpustí, prostupů) je řešeno dle technologického postupu dodávaného konkrétním výrobcem.

Vždy musí být zajištěna oboustranná mechanická ochrana fólie!

Jednovrstvé systémy

Jsou vhodné jako izolace proti zemní vlhkosti nebo jako radonová izolace. Při použití proti tlakové vodě jsou velmi rizikové. Jejich hlavní nevýhodou je pouze vizuální kontrola při provádění. Tuto nevýhodu částečně odstraňuje pasivní kontrolní systém, který izolaci dělí na sektory s možností následné sanace. Jednovrstvou izolaci je možno provádět jak z asfaltových pásů, tak z fólií.
Vícevrstvé systémy

Používají se výhradně na izolaci proti tlakové vodě. Pro běžné stavby nad úrovní hladiny spodní vody a s nízkým rizikem tlakové vody od srážek doporučujeme provádět vícevrstvou izolaci z asfaltových pásů, ale ve všech ostatních jsou žádoucí fóliové systémy s aktivními kontrolními systémy. Vícevrstvá izolace se provádí jak z asfaltových pásů, tak z fólií.

Izolace bez kontrolního systému

Jedná se o převážně jednovrstvé izolace kontrolované vizuálně při provádění a těsně před zabudováním do přilehlých konstrukcí.U fóliové izolace lze navíc podtlakově zkontrolovat kvalitu svarů. Používají se jako izolace proti zemní vlhkosti. Provádí se z asfaltových pasů nebo fólií. Mezi izolace bez kontrolního systému řadíme i vícevrstvé izolace z asfaltových pásů proti tlakové vodě.
Izolace s dvojitými svary

Jedná se o izolace jednovrstvé fóliové, u kterých jsou pásy navzájem svařovány dvěmi svary s několikacentimetrovou roztečí. Těsnost vytvořeného kanálku se zkouší přetlakem vzduchu.Tato kontrola nám velmi přesně zkontroluje práci izolatérů v ploše, problematičtější je již kontrola kolem detailů a nevýhodou je, že nepodchytí vady izolace vzniklé mechanickým poškozením následujících stavebních prací a systém nelze dodatečně sanovat.Tento druh izolace lze používat, kdy po provedení izolace neprodleně následuje vytvoření dostatečné mechanické ochrany.
Izolace s pasivními kontrolními systémy

Jedná se o jednovrstvé izolace z asfaltových pásů či fólií, kdy jsou za pomoci profilovaných pryžových pásů vkládaných do ochranné betonové mazaniny vytvořeny budoucí sanační sektory. Každý sektor je opatřen kontrolními trubičkami.Tyto systémy již umožňují dodatečnou sanaci poškozené izolace injektáží poškozeného sektoru. Kontrola při provádění je možná opět pouze vizuální. V případě fólií je možné kombinovat s podtlakovou či přetlakovou kontrolu svarů.
Izolace s aktivními kontrolními systémy

Jedná se o dvouvrstvé izolace z fólií.Prostor mezi fóliemi je vyplněn drenážní fólií umožňující dodatečné sanování injektáží. Prostor je vždy rozdělen do jednotlivých sektorů tak, aby se vždy dva sousední sektory překrývaly a nebylo možno prorazit fólii v nesanovatelném spoji. Jednotlivé sektory jsou napojeny kontrolními trubičkami do interiéru, jimiž je možné v jakékoliv fázi stavby provádět podtlakovou kontrolu izolace a popřípadě následnou opravu.
Aktuality
5. ledna 2010

Využijte naší 10% zimní slevy na všechny klempířské a izolatérské práce.
12. ledna 2010

Nově nabízíme prodej našich dodávek na splátky, od 30% akontace, výhodné podmínky pro družstva.
18. ledna 2010

V průběhu celé zimy 2009/2010 pomoc při zajištění programu "ZELENÁ ÚSPORÁM" včetně projektové dokumentace při následné realizaci zdarma. Informace 24 hodin na čísle 608 270 014